Betony pro nejdelší dálniční tunel na Slovensku Višňové

Image for IMG_7395

Pro zajištění betonáže postavil ZAPA beton dvě betonárny: první u západního portálu Višňové a druhou u východního portálu Dubná Skala. Hlavním produktem je základní směs pro stříkaný beton s použitím rozptýlené výztuže nebo bez ní v závislosti na konstrukční funkci betonu. Po přidání urychlovače tuhnutí se základní směs stává stříkaným betonem, pro který platí ustanovení EN 14487-1 a TKP 26 – tunely.
Betonová směs je speciálně navržena pro každou jednotlivou technologii s ohledem na potřebné pevnostní parametry i aplikační stroj. Receptura je vyvážená díky přesnému poměru cementu, písku a kameniva do maximální frakce 8 mm. To zajišťuje betonové směsi dobrou stříkatelnost, vysokou lepivost k podkladu a minimální spad.


Primární ostění a aplikace stříkaného betonu na zajištění čelby

Beton pro primární ostění je specifikován jako C 30/37 - XC4,XD2 (SK) - Cl 0,2 - Dmax8 - F5, tzn.:

 • - pevnostní třída C 30/37,
 • - stupeň vlivu prostředí:
  • - koroze vlivem karbonatace XC4,
  • - koroze vlivem chloridů XD2,
  • - obsah chloridů Cl 0,2,
 • - maximální velikost zrna kameniva Dmax 8 mm,
 • - konzistence F5.

Lepená ocelová vlákna se dávkují v množství 25 kg/m 3 .
Stříkaný beton byl použit i mimo tunel na zpevnění svahů dálnice D1 v úseku Lietavská Lúčka - Višňové – Dubná Skala.


Sekundární ostění

Pro sekundární ostění se vyrábí beton specifikace C 30/37 – XC4, XD2, XF4 (příp. XF2) (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S5.
Vstupní suroviny tvoří:

 • - cement Hranice CEM II/A-LL 42,5R a a CEM III/A 42,5N,
 • - těžené říční kamenivo
 • - podzemní voda,
 • - přísady.


Posuvné bednění pro sekundární ostění

Pro výplně dutin se používá vysoce provzdušněná cementová malta ZAPA MILKMALT s objemovou hmotností 1 700 – 2 000 kg/m 3 a pevností v tlaku 1,0 – 7,0 MPa. Tato speciální malta se ukládá v závislosti na úpravě receptury buď čerpáním nebo litím přímo z autodomíchávače.Ukládka vysoce tekuté výplňové malty ZAPA MILKMALT

Po 1 250 dnech intenzivní a náročné práce byly v září 2018 proraženy oba tubusy v délce cca 7,52 km.

Průměrná rychlost ražení byla v úrovni 12,75 m denně. Vytěženo bylo celkově 1,6 miliónu m 3 horniny. Část vytěženého materiálu se používá na jiné stavby v daném úseku.

Geologické a hydrogeologické podmínky zahrnují celé spektrum hornin od usazených jílovců a pískovců až po vyvřelé horniny tvořené granitoidy. Četné střižné zóny horninového masivu protínají tunelové roury v relativně krátkých intervalech 10 až 100 m. Přítok vody je v úrovni 150 až 220 l/s.

Tunel je technicky řešen profilem s mezistropem v jednom větracím úseku u východního portálu. Větrání probíhá podélně s bodovým odsáváním dýmu ve vzájemných vzdálenostech max. 3 000 metrů. Počet nouzových zálivů je 10, počet příčných propojení 29.

Výstavba probíhá především pomocí tunelovací metody ADECO – RS (Analysis of COnrolled DEformation in Rock and Soil), při které se zvyšuje tuhosti jádra ještě před samotnou ražbou, používá se tuhého primární ostění a tunel se razí na plný profil. Betonáž tuhého definitivního ostění pak probíhá v technologicky minimálním odstupu od čelby s rychlým uzavíráním spodní klenby.

Ražení probíhalo na čtyřech čelbách současně. Na prvních cca 100 metrů byla použita metodou ražení NRMT (Nová rakouská tunelovací metoda). Na odstřely bylo použito cca 1 037 tun trhavin.

Tunel Višňové je stavba vysokého dopravního významu a má za cíl snížit nehodovost v daném úseku o 80 %. Předpokládaná úspora času pro osobní vozidla bude 15 minut, pro nákladní 18 minut. Řidiči také zkrátí ujetou vzdálenost o 9 km.

Tunel šířkové kategorie 2T 7,5/100 podle STN 737507 má délku jižní tunelové roury 7 537,1 m, severní tunelová roura má 7 503,1 m. Návrhová rychlost aut je plánována na 100 km/h. Výška průjezdného průřezu bude 4,8 metru.

Zhotovitelem je sdružení společností Salini Impregilo a Dúha. Celková cena tunelu bude 409,8 milionu eur.