Bezpečnost a ochrana zdraví

Věříme, že firemní kultura společnosti zaměřená na zaměstnance a vzájemnou spolupráci vede k celkovému dlouhodobému úspěchu firmy. Taktéž jsme si vědomi, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou základní hodnotou a nedílnou součástí všech našich obchodních činností. Zaměstnanci jsou pro nás velmi důležití a vědomí toho, že se každý den vrací ke svým rodinám považujeme za prioritní. Náš celkový postoj a důraz na systémovou politiku bezpečnosti zaměstnanců a jejich zdraví se stal symbolem našeho hesla RISK NENÍ ZISK.  Pravidelně v měsíčních intervalech sledujeme a vyhodnocujeme bezpečnost práce a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. V rámci koncernu si předáváme zkušenosti a zavádíme nová opatření, která navazují na změny ve stavebním oboru a reflektují nároky našich obchodních partnerů. Od našich zaměstnanců očekáváme nulovou toleranci praktik ať už v provozu, nebo na stavbě, které by mohly mít za následek poškození zdraví, či ztrátu života. Zaměstnancům naopak pomáháme různými nástroji a školeními pro zajištění bezpečného pracovního prostředí: 

  • obnova odborné způsobilosti zaměstnanců v pravidelných intervalech
  • pravidelná, ale i mimořádná školení, zaměřená na konkrétní bezpečnostní problémy
  • poradenství a pokyny o nakládání s výrobky v souladu s právními předpisy
  • pravidelné revize a prohlídky strojů a zařízení, spotřebičů a nářadí
  • pravidelné roční audity stavů BOZP - kontrola plnění legislativních požadavků, fyzická kontrola každé provozovny
  • rekonstrukce celých betonáren a/nebo výměna jednotlivých celků za bezpečnější.

 

BOZP

 

 

Zároveň jsme si vědomi, že mnoho nehod při práci je všeobecně způsobeno rizikovým chováním a našim dlouhodobým cílem je změnit zažité návyky našich kolegů. Motivovat zaměstnance, aby se před provedením každého úkolu zamysleli a vyhodnotili možné riziko. V rámci našeho projektu Nulové úrazy se nám v uplynulém roce podařilo výrazně snížit celkový počet pracovních úrazů. Pokud ke vzniku pracovního úrazu dojde, jsou pečlivě vyhodnocovány jeho příčiny a zdroje. S vyhodnocením jsou seznámeni vedoucí provozů a zaměstnanci. V případě závažného úrazu nebo úrazu, při kterém došlo k porušení BOZP je provedeno mimořádné školení zaměstnanců. V případě úrazů se závažnými následky a havárií jsou zpracovávaná bezpečnostní upozornění, se kterými jsou seznámeni zaměstnanci v rámci koncernu.

Informace a předpisy BOZP a PO a jsou všem zaměstnancům k dispozici na intranetu společnosti.
Řidiči automixů a čerpadel mají zpracované manuály, které obsahují nejen bezpečnostní pokyny, ale i postupy při řešení krizových situací v oblasti BOZP.