Bezpečnost a ochrana zdraví

Obrázok
HS logo

Buzzi SpA, společně se svými dceřinými společnostmi, se zavazuje udržovat a zlepšovat zdraví a bezpečnost při práci (BOZP/H&S) našich zaměstnanců, dodavatelů a smluvních partnerů, kteří působí ve všech našich lokalitách. Naším cílem je nulový počet nehod, úrazů a nemocí z povolání.

Abychom tohoto cíle dosáhli, neustále zavádíme opatření zaměřená na udržení a rozšiřování kultury bezpečnosti, s aktivním zapojením účastníků.

Bez ohledu na to, kde Buzzi působí, je pro nás důležité:

  • Podporovat aktivní účast a zapojení zaměstnanců na všech úrovních do našich BOZP  
    procesů.
  • Osvojit si a podporovat bezpečné chování vedoucí ke zlepšování naší výkonnosti a kultury, ke zlepšování schopnosti včas rozpoznat a ukončit jakoukoliv nebezpečnou situaci (tj. jakoukoliv situaci, která není v souladu s bezpečnostními pravidly, směrnicemi a protokoly). Každý je oprávněný nahlašovat nebezpečné situace či chování a je za jejich včasné nahlašování zodpovědný.
  • Stanovit si cíle, záměry, nastavit klíčové ukazatele výkonu (KPI) a pravidelné kontroly ve všech oblastech souvisejících s BOZP, vedoucí k neustálému zlepšování, přičemž je potřeba vzít v potaz strukturu a organizaci společnosti.
  • Implementovat procesy, osvědčené programy, postupy a využívat zdroje na podporu implementace politiky k plnění právních požadavků.
  • Zajistit, aby jakákoliv iniciativa zaměřená na BOZP nebyla nevhodně ovlivněna ekonomickým pohodlím a/nebo faktory omezující náklady.
  • Identifikovat a dodržovat standardy a postupy Buzzi spojené s činnostmi v oblasti BOZP.  
     

Těchto cílů dosáhneme prostřednictvím jasně zdokumentovaných cílů v oblasti zdraví a bezpečnosti a rutinních kontrol řízení, pěstování kultury zdraví a bezpečnosti, ve které se každý stará o svou vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních.

 

 

 

10.05.2024

Od 1. 5. 2024 jsme převzali provoz betonárny firmy VL beton, s.r.o. v Ledči na Sázavou.

10.05.2024

Terminál Brodek u Přerova nově nabízí sortiment kvalitního drceného kameniva z lomu Hrubá Voda – Hlubočky.
Široká nabídka frakcí kameniva pro všechny druhy staveb.