Vysoké školy

Vysoké školy

ZAPA EDU

 

Bakalářské a diplomové práce

Využijte možnost zpracovat svou závěrečnou práci pod dohledem našich odborníků.

Kontaktuje nás: edu@zapa.cz

 1. Ověření vlivu použití kalové vody na vlastnosti betonu v čerstvém a ztvdlém stavu.  Nalezení korelačního vztahu mezi množstvím KV, hustotou a snížením konzistence v čase pro 3 teplotní pásma a korelační vztah mezi KV (OH, %) a pevností/dávkou cementu:   
  • KV o OH mezi 1,1-1,2
  • Teplotní pásma 10 °C, 20 °C, 30 °C          
  • Náhrada vody 50%, 75%
 2. Možnosti zlepšení tečení cementových malt za pomoci speciálních přísad a vhodného složení a následné osvěžení na betonu z cementu a DDK 0/4 z lomu Votice a Hrubá Voda:
  • Využití speciálních přísad nebo nalezení kombinace běžně používaných přísad
  • Snížení vnitřního tření malty a potlačení negativního efektu ostrohranosti zrn DDK
  • Nalezení robustnosti řešení pro kolísavé množství jemných podílů v DDK
 3. Monitoring energetického a materiálového toku ve výrobně transportbetonu, návrh optimalizace a technických změn ve výrobě:
  • Zhodnocení spotřeb energie, vody, topení ve výrobě na základě dlouhodobého sledování a momentálního měření pomocí přístrojů
  • Optimalizace uspořádání výrobny z hlediska plynulosti výrobního procesu a spotřeb energií, zefektivnění
  • Logistiky
  • Návrh na zlepšení         
  • Návrh na efektivnější využití energií a náhrada konvenčních zdrojů OZE
 4. Použití drobného drceného kameniva (DDK 0/4) ve stavebnictví, zejména použití do betonu s využitím nových poznatků o stavebních materiálech 
 5. Technologie úpravy kameniva na druhém a třetím stupni drcení v lomu Hrubá Voda – porovnání variant řešení mobilní a stacionární, vzhledem k prostorovým možnostem lokality
 6. Návrh efektivní technologie úpravy štěrkopísků na ložiscích s vysokým obsahem jemných částic a jílových proplástků -  zároveň je v lokalitě nedostatek vodních zdrojů pro technologie náročné na velký objem technologické vody, např. Chrášťany u Rakovníka, za využití moderních poznatků technického vývoje a za maximálního využití možností trhu a nabídek výrobců technologií nebo technologických celků při úpravě štěrkopísků  
 7. Přeprava kameniva z lomů jako fenomén dnešní doby, který má zásadní negativní až fatální dopad při posuzování vlivů těžby nerostů na životní prostředí – návrh řešení přepravy našich výrobků po železnici s využitím vládní podpory při plnění programu přesunu části nákladní dopravy z přetížených silnic na koleje – využití moderních systémů kombinované dopravy. 
 8. Technologie nakládky železničních vozů a úprava železniční vlečky lomu Hrubá Voda s cílem zvýšení denní kapacity nakládky a zároveň eliminace negativních vlivů (hlučnost a prašnost) 
 9. Nejvhodnější dopravní řešení příjezdu a výjezdu z lomu Votice pro kamionovou dopravu, jež bude reflektovat požadavek města Votice na objetí části obce Beztahov, v úseku kolem budoucího dopravního terminálu Votice
 10. Perspektivní využití drobného drceného kameniva (DDK 0/4) v zemědělských nebo chemických oborech s očekávatelným přínosem environmentální odpovědnosti podniku, který může pomoci naplnit cíle např. European Green Deal
 11. Využití elektromobilů v rámci služebních vozidel: 
  • Technicky návrh řešení dobíjení vozidel v rámci provozů spolu s vyčíslením pořizovacích nákladů – zásuvky, wallboxy, nutnost technických změn v rozvodu elektřiny příkon apod.
  •  Využití vozidel k soukromým účelům – výpočet náhrad za soukromé km – evidence nákladů na konkrétní vozidlo, průměrná spotřeba na km
  • Kompenzace za dobíjení vozidel v domácí síti – je možno do firemních nákladů zahrnout nutné úpravy pro nabíjení vozidel v domácím prostředí, případně jaký způsob kompenzace těchto nákladů je možný, vše v souladu s daňovými zákony a zákonem o účetnictví
  • Využití dotací pro elektromobilitu

Seznam témat naleznete ke stažení zde.

Jsme víc než beton, my jsme ZAPA 
 

Betonové výrobky s garantovanou nižší uhlíkovou stopou pomocí recyklovaných kameniv a cementu s nižším podílem slínku. Díky využití druhotných surovin snižujeme potřebu jejich skládkování a šetříme neobnovitelné přírodní zdroje nutné pro výrobu betonu, myslíme na trvale udržitelný rozvoj stavebního průmyslu.

Terminál Brodek u Přerova nově nabízí sortiment kvalitního drceného kameniva z lomu Hrubá Voda – Hlubočky.
Široká nabídka frakcí kameniva pro všechny druhy staveb.

Od 1. 5. 2024 jsme převzali provoz betonárny firmy VL beton, s.r.o. v Ledči na Sázavou.