Konzistence

 

může být specifikována buď stupněm konzistence, nebo, ve zvláštních případech, určenou hodnotou. Zkoušky se provádějí v době ukládání betonu nebo v případě transportbetonu, v době dodání. Vzorek se odebírá po vyprázdnění asi 0,3 m3 betonu z autodomíchávače.

 

Stupeň konzistence dle
ČSN EN 206-1 (sednutí kužele)
Označení
v dodacím listu
Pojmenování Specifikace, údaje o zhutňování viz. poznámka
- S suchá Bez přidávané vody, obsahující pouze vlhkost z kameniva.
- P pěchovatelná Malé množství vody umožňuje při velmi intenzivním zhutnění
tvarování bez bednění (příp. okamžité odbedňování).
S1 (10-40mm) Z zavlhlá Vyžaduje intenzivní vibraci.
S2 (50-90mm) M měkká Pro vibrovaný beton netenkostěnných konstrukcí s nehustou výztuží, např. základů.
S3 (100-150mm) V velmi měkká Pro ostatní konstrukce a málo intenzivní vibraci.
S3 (100-150mm) C čerpatelná Jako v předchozím případě, k usnadnění čerpatelnosti má beton menší podíl nejhrubší frakce kameniva.
S4 (>160mm) T čerpatelná Pro zhutňování bez vibrace nebo s krátkou a málo intenzivní
vibrací. Pro pohledové betony a pro „tekuté" potěry. Po poradě s technologem lze vyrobit betony samozhutnitelné (SCC).

 

Poznámka: Nedostatečné zhutnění (obsah vzduchových pórů u neprovzdušněného betonu nad 3 %) významně snižuje pevnost betonu, směrně o 6 % na každé procento vzduchových pórů. U suchých, pěchovatelných a zavlhlých betonů upozorňujeme na nutnost urychleného zpracování, směrně 2 až 3 hodiny v závislosti na okolním prostředí, zejména teplotě, suché betony jsou určeny pro  zpracování v konzistenci maximálně zavlhlé.

Obecně je jakékoliv přidávání vody nebo přísad při dodání zakázáno. Ve zvláštních případech, pokud je to na zodpovědnosti výrobce, je možné přidat vodu nebo přísady za účelem úpravy konzistence na požadovanou hodnotu, a to za předpokladu, že nejsou překročeny mezní hodnoty uvedené ve specifikaci a přidání přísady je obsaženo v návrhu složení betonu. V každém případě musí být jakékoliv množství vody nebo přísady přidané do autodomíchávače zaznamenáno na dodacím listě. Při dodatečném zamíchání nesmí být doba  kratší než 1 min/m3  a ne kratší než 5 minut po přidání přísady. Jestliže je na staveništi přidáno do autodomíchávače větší množství vody nebo přísady než připouští specifikace, pak tuto záměs nebo dávku je nutno zaznamenat na dodací list jako „neshodná". Účastník procesu, který rozhodl o přidání vody, je odpovědný za následky a má být uveden na dodacím listě.